ข้อตกลง

 

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED ("UOBKH")
ข้อตกลงและการบังคับใช้กฎ ข้อบังคับการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต ของ บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 
   
ความสำคัญ: เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้เพิ่มเติมและใช้ร่วมกันกับสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆทั้งหมดตามที่ บริษัทฯกำหนดในบางครั้ง
   
1. ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต
   
1.1
ลูกค้าตกลงว่าเพื่อจุดประสงค์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตลูกค้าจะเข้าไปในระบบและใช้ระบบที่จัดให้โดย บริษัทฯและ/หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เวบไซท์ ซึ่งออกแบบโดย บริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะทราบกันว่า “ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง”)และลูกค้าจะได้รับรหัสผู้ใช้ที่ออกให้เฉพาะ (“Username”) และคำผ่านที่ออกให้เฉพาะ (“PIN”) โดย บริษัทฯ หรือ รูปแบบรหัสของผู้ใช้อื่นๆ ที่อนุมัติแล้ว (“ID”) เพื่อจัดให้ลูกค้าสามารถเข้าและใช้บริการของ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง เพื่อจุดประสงค์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะเป็นบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจแต่ผู้เดียวในการใช้รหัสผู้ใช้และ/หรือคำผ่าน (แล้วแต่กรณี) และจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการใช้ การป้องกัน และรักษาความลับของรหัสผู้ใช้ เลขประจำตัว และ/หรือคำผ่าน เช่นเดียวกันกับกิจการที่ดำเนินโดยทางรหัสผู้ใช้ เลขประจำตัว และ/หรือคำผ่าน ถ้าลูกค้า (หรือบุคคลใดๆ ) พยายามที่จะเข้าไปในบริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง โดยใช้รหัสผู้ใช้ไม่ถูกต้อง เลขประจำตัว และ/หรือคำผ่าน (ไม่ว่าครั้งเดียวหรือพยายามหลายครั้งตามแต่ บริษัทฯ จะตัดสินใจ) บริษัทฯ มีสิทธิ(แต่ไม่เป็นภาระหน้าที่)ที่จะปฏิเสธการเข้าหรือการใช้บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง และดำเนินการตามแต่ บริษัทฯจะเห็นสมควร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดการบอกเลิกการเข้าใช้บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง โดยใช้รหัสผู้ใช้ เลขประจำตัว และ/หรือคำผ่าน แล้วแต่กรณี) ลูกค้า เมื่อทราบถึงการเข้าใช้ บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการสูญหาย หรือการลักขโมย รหัสผู้ใช้ เลขประจำตัว และ/หรือคำผ่านดังกล่าว จะแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบ และให้รายละเอียดที่ บริษัทฯ ต้องการและจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลและรายละเอียดแล้ว ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบความสูญหายต่างๆ ที่เกิดจากการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ผู้เดียว ลูกค้าจะรักษาความปลอดภัยและความลับของรหัสผู้ใช้ เลขประจำตัว และ/หรือคำผ่านของตน ถ้าไม่สามารถทำได้สำเร็จจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ บริษัทฯสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความสูญเสีย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย เต็มจำนวนค่าสินไหมทดแทน), ค่าใช้จ่าย และความเสียหายที่ บริษัทฯ อาจจะได้รับอันเป็นผลมาจากการเข้าและการใช้บริการยูโอบีเคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้งโดยทางรหัสผู้ใช้ เลขประจำตัว และ/หรือ คำผ่านของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อให้กระจ่างชัดโดยปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย บริษัทฯ จะไม่รับผิดสำหรับความสูญหาย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายที่เกิดจากการเข้า และการใช้บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง หรือการลักขโมยรหัสผู้ใช้ และ/หรือคำผ่าน โดยไม่ได้รับอนุญาต
   
1.2
การใช้ บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง โดยลูกค้าจะเป็นไปตามและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ โดยสัญญานี้ บริษัทฯ สงวนไว้ซี่งสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงบทบัญญัติของเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ในบางครั้งด้วยวิจารณญานของตนแต่ผู้เดียวและปรับปรุง เพิ่มเติม ยกเลิกชั่วคราว หรือ ยกเลิกการดำเนินกิจการ บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือการบริการต่างๆ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ที่มีอยู่ในขณะนี้ใน, โดยทางหรือพร้อมกับบริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ในเวลาใด ๆ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม และด้วยวิธีใด ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และโดยไม่ต้องรับผิดสำหรับความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว
   
1.3
บริษัทฯ สงวนสิทธิ ที่จะยกเลิกชั่วคราว ปรับปรุง หรือ ยกเลิกการเข้า และการใช้ บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง (ทั้งหมด หรือบางส่วน) และ/หรือการกำหนดเงื่อนไขหรือทิศทาง ที่เกี่ยวกับการดังกล่าวในบางครั้งตามแต่จะเห็นเหมาะสมแต่ผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และโดยไม่ต้องรับผิดสำหรับความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว ลูกค้ายอมรับว่า การเข้า และการใช้บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง จะไม่ปลอดจากความคลาดเคลื่อน ข้อบกพร่อง (faults) ข้อผิดพลาด (error) ความล่าช้า ความไม่สมบูรณ์ในดีไซน์ วิศวกรรม และ/หรือ การทำงานของระบบ เพื่อให้กระจ่าง คือ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยทางบริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ขึ้นอยู่กับ .-
 
(a) ขอบเขต และความจำกัดอื่น ๆ ของ เงื่อนไข ข้อกำหนด การซื้อขายดังกล่าว ซึ่ง บริษัทฯ กำหนดขึ้นบางครั้ง และไม่ว่าจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหรือไม่ และ
 

(b) กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือที่อื่นใดที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนี้ และซึ่งอาจได้ปรับปรุงหรือแก้ไขแล้วในบางครั้ง

   
1.4
ลูกค้าจะใช้ บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง อย่างเข้มงวดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่า นี้ ลูกค้าจะไม่อนุญาตด้วยวิธีใด ๆ ทำให้สามารถ หรือทำให้บริษัท หรือบุคคล ๆ ใดได้รับความเสียหายโดยการ.-
 

(a) ได้รับการเข้า หรือใช้บริการ ยูโอบี เคย์เฮียนอินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง โดยไม่ได้รับอนุญาต
(b) ทำการดัดแปลงปรับหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือบริการที่มีอยู่ใน บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง
(c) เข้าไปยุ่งเกี่ยว จำกัดขอบเขต หรือแทรกแซงด้วยวิธีใด ๆ กับ ส่วน ฟังค์ชั่น หรือการทำงานใด ๆ ของบริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง
(d)ใช้รหัสผู้ใช้ และ/หรือ คำผ่าน หรือ อุปกรณ์/ซอฟแวร์ใด ๆ ด้วยวิธีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดเหล่านี้ หรือ เป็นภัยต่อการทำหน้าที่หรือการทำงานของบริการยูโอบี เคย์เฮียน
(e)การเข้า การใช้ การเก็บ การปรับปรุง หรือการจำหน่ายด้วยวิธีใด ๆ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อมูล วัสดุ หรือข้อมูลที่ได้จาก บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ไม่ว่าจะโดยทางระบบ อุปกรณ์ หรือ ซอฟแวร์ที่เชื่อมโยงกับลูกค้า หรืออย่างอื่น หรืออินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง
(f)ทำให้เกิดความล้มเหลว การขัดจังหวะ ความผิดพลาด ความไม่สมบูรณ์ การใช้ผิด หรือการลดค่า หรือเกิดความเสื่อมในส่วนใดส่วนหนึ่งของ บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์ เน็ตเทรดดิ้ง หรือข้อมูลหรือการบริการที่จัดให้ไว

   
1.5
ลูกค้าจะรับผิดและจะชดเชยให้แก่บริษัทฯทั้งหมด จากการกระทำใด ๆ อันรวมทั้ง เงินเรียกเก็บความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง การเคลม ค่าฤาชาธรรมเนียม (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายโดยมีพื้นฐานการชดเชยอย่างสมบูรณ์) ค่าใช้จ่าย และ/หรือผลที่เกิดขึ้น จากการฝ่าฝืนภาระหน้าที่ของลูกค้าภายใต้ข้อ 1.4 ข้างบนนี้
   
1.6
ถ้าบริษัทฯ มีความเห็นว่า ความล้มเหลว การขัดจังหวะ ความผิดพลาด ความไม่สมบูรณ์ การใช้ผิด การเสื่อมค่า หรือ ความเสื่อมของ บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง เกิดจากหรือมีผลจากหรือจะเกิดจากอุปกรณ์หรือซอฟแวร์ใดๆ ของลูกค้า บริษัทฯ อาจจะ
 

(a) ตรวจสอบอุปกรณ์และซอฟแวร์ของลูกค้า และ
(b) ต้องให้ลูกค้าแยก หยุดใช้ ยกระดับ และ/หรือปรับปรุงอุปกรณ์หรือซอฟแวร์ดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง

   
1.7
ลูกค้ายอมรับว่าการใช้ บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลด้วยอีเล็คโทรนิค ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นข้อมูลการเงินส่วนตัว รวมถึงแต่ไม่จำกัด หมายเลข จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย และราคาสุทธิของหุ้นดังกล่าว โดยสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ายินยอมให้ส่งข้อมูลดังกล่าวโดย อีเล็คโทรนิค ทางบริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ; การยินยอมดังกล่าวจะมีผลตลอดเวลาที่ลูกค้าเข้าและ/หรือ ใช้บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง
   
2. ความเสี่ยง
   
2.1
ลูกค้ารับทราบ และเข้าใจว่า บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ทำขึ้นโดย บริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าตามที่ลูกค้าขอร้องเพื่อให้การสื่อสารระหว่างลูกค้ากับ บริษัทฯ ง่ายขึ้น ลูกค้ายังรับทราบอีกว่า มีความมั่นคง ความลับ และความเสี่ยงอื่นในการใช้บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง และเครือข่ายซึ่งอาจจะนอกเหนือการควบคุมของ บริษัทฯ และ โดยการใช้การสื่อสารทาง บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ลูกค้ายอมรับว่าการสื่อสารทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับ บริษัทฯ เป็นไปด้วยความเสี่ยงของลูกค้าเอง
   
2.2
ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าราคาหลักทรัพย์ที่เสนอโดยทางบริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง อาจจะเปลี่ยนแปลงในเวลาใด ๆ และบางครั้ง โดยขึ้นอยู่กับสภาพตลาดที่เป็นจริง และตามสภาพตลาดที่แท้จริงนี้ การสั่งซื้อ/ขายของลูกค้าที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อาจจะไม่ได้รับการจัดการหรือได้รับราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอทางบริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ในเวลาที่ส่งคำสั่งดังกล่าว
   
2.3
ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าการจับคู่คำสั่งซื้อ/ขาย กับราคาหลักทรัพย์จะขึ้นอยู่กับสภาพของตลาดในขณะนั้นและบริษัทฯจะไม่ และไม่สามารถรับรอง หรือรับประกันว่าคำสั่งซื้อ/ขายที่ส่งทาง บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง จะมีการจับคู่ได้ในเวลานั้น
   
2.4
บริษัทฯ อาจจะจัดให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายบริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ากับเวบเพจของเครือข่ายหรือการบริการที่จัดให้มีขึ้นโดยบุคคลภายนอก บริษัทฯอาจจะอนุญาตให้บุคคลภายนอกเสนอการบริการแก่ลูกค้าทาง บริการยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง โดยสัญญาฉบับนี้ลูกค้ารับรู้ว่าเวบเพจหรือบริการดังกล่าวที่จัดให้มีขึ้นโดยบุคคลภายนอกอยู่นอกเหนือการควบคุมของ บริษัทฯ และ บริษัทฯไม่อนุมัติ หรือแนะนำเวบเพจหรือการบริการดังกล่าวแก่ลูกค้าและตามนี้ ลูกค้าตกลงว่าการเข้าหรือการใช้ เวบไซท์ หรือการบริการดังกล่าวจะเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเองทั้งหมด
   
   
3. คำแนะนำ การรับรอง การรับรู้และการแจ้งให้ทราบ
   
3.1
โดยสัญญาฉบับนี้ ลูกค้ามอบอำนาจ บริษัทฯ ให้วางใจ และปฏิบัติ และได้รับมอบอำนาจโดยสมบูรณ์จากลูกค้า และผูกพันลูกค้า การสั่งซื้อ คำสั่ง และการสื่อสารทั้งหมดที่ได้รับจาก บริษัทฯโดยทางบริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ภายใต้ หรือโดยการใช้รหัสผู้ใช้ของลูกค้า เลขประจำตัว และ/หรือคำผ่าน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คำสั่ง”)
   
3.2
คำสั่งทั้งหมดจะถือว่าได้ส่งหรือออก ณ เวลา และในรูปแบบที่ บริษัทฯได้รับ และอาจจะดำเนินการโดยไม่มีการรับรองต่อไปกับลูกค้า บริษัทฯมีสิทธิ (โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ในขณะเวลาที่เกี่ยวข้องและโดยบริษัทฯไม่ได้สอบถามอีกต่อไปเช่นความแท้จริงของคำสั่ง และ/หรืออำนาจ หรือการระบุบุคคลที่ส่งคำสั่ง) การถือคำสั่งดังกล่าวทั้งหมดเป็นคำสั่งที่มีผลบังคับโดยลูกค้าเป็นผู้ส่ง ถึงกระนั้นก็ตามบุคคลภายนอกอาจจะเป็นผู้ส่งคำสั่งนั้นโดยได้รับ หรือไม่ได้รับความยินยอมและ/หรืออำนาจ จากลูกค้า ถ้าคำสั่งใดๆที่ บริษัทฯ ได้รับและโดยสุจริตที่ถือว่ากำกวมตรงกันข้ามกันหรือขัดแย้งกัน บริษัทฯ อาจจะไม่นำพากับคำสั่งนั้น (ทั้งหมด หรือบางส่วน) หรือ ดำเนินการหรือทำคำสั่งนั้นให้สำเร็จ ตามการตีความคำสั่งดังกล่าวโดย บริษัทฯโดยสุจริตโดยไม่มีการอ้างอิง หรือปรึกษากับลูกค้าอีก
   
3.3
บริษัทฯไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องทำให้คำสั่งใดๆให้บังเกิดผล และมีสิทธิปฏิเสธที่จะทำคำสั่งนั้นให้สำเร็จโดยไม่ให้เหตุผลใดๆ สำหรับการปฏิเสธนั้นและโดยไม่รับผิดใดๆนอกจากนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคำสั่งที่ไม่ได้จัดการโดยทางบริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
   
3.4
ตามบทบัญญัติของข้อ 3 นี้ ธุรกิจทั้งหมดที่ทำให้สำเร็จโดย บริษัทฯ ตามคำสั่งใด ๆ จะผูกพันลูกค้า
   
3.5
บริษัทฯโดยสัญญาฉบับนี้สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการเข้า และการใช้บริการยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ของลูกค้า ถ้าสงสัยว่าคำสั่งที่ออกโดยการใช้รหัสผู้ใช้ของลูกค้า เลขประจำตัว และ/หรือ คำผ่านไม่ได้รับการอนุญาตโดยชอบจากลูกค้า ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจจะต้องให้ลูกค้ายื่นขอรหัสผู้ใช้ และ/หรือคำผ่านใหม่
   
3.6
ประกาศหรือการแจ้งให้ทราบที่ออก หรือตีพิมพ์โดย บริษัทฯ โดยทางบริการยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง จะถือว่าลูกค้าได้รับแล้วเมื่อได้ออก หรือตีพิมพ์โดย บริษัทฯ และจะผูกพันลูกค้า โดยไม่คำนึงว่าประกาศ หรือการแจ้งให้ทราบนั้นลูกค้าอาจจะไม่ได้รับด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
   
   
4. การยกเลิกคำสั่ง
4.1
โดยขึ้นอยู่กับข้อ 4.2 ข้างล่างนี้ คำสั่งทั้งหมดที่ส่งไปยัง บริษัทฯโดยทางบริการยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง จะเพิกถอนไม่ได้ และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการกับคำสั่งดังกล่าว (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงการที่บริษัทฯได้รับคำร้องขอจากลูกค้าให้ยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งดังกล่าว เพื่อใหัชัดเจน คือจะไม่ถือว่าบริษัทฯได้รับการแจ้งขอร้องให้ยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งจากลูกค้าจนกว่าบริษัทฯจะได้สื่อการได้รับเอกสารดังกล่าวกับลูกค้า
   
4.2
เมื่อบริษัทฯได้รับคำร้องใดๆให้ยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งใดๆ บริษัทฯอาจจะแต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งใดๆ หลังจากมีการส่งคำสั่งไปยังบริษัทฯ บริษัทฯจะใช้ความพยายามทั้งหมดในการปฏิบัติตามคำร้องขอของลูกค้าเพื่อการยกเลิก หรือการแก้ไขก่อนที่บริษัทฯจะจัดการกับคำสั่งนั้นให้สำเร็จแต่บริษัทฯไม่มีความรับผิดใดๆ ถ้าไม่มีการยกเลิกหรือแก้ไข ในเหตุการณ์ที่บริษัทฯยกเลิกหรือแก้ไขหรือพยายามที่จะยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งใดๆตามที่ลูกค้าร้องขอ ลูกค้าจะรับผิดจ่ายค่าใช้จ่ายที่ บริษัทฯจ่ายไป เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย คือ การที่บริษัทฯ จัดการคำสั่งของลูกค้าให้สำเร็จ(ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน) จะผูกพันลูกค้าถ้าและในขอบเขตที่คำสั่งดังกล่าว (หรือบางส่วนของคำสั่ง) ไม่ได้ถูกยกเลิก หรือแก้ไขโดย บริษัทฯตามคำร้องขอของลูกค้า
   
   
5. ค่าธรรมเนียมและสิทธิในการหักบัญช
   
5.1
ลูกค้าตกลงว่าโดยสัญญานี้ บริษัทฯ ได้รับการมอบอำนาจให้จ่ายเงินแก่ หรือจากบัญชีลูกค้าตามคำสั่ง หรือเกี่ยวกับคำสั่งลูกค้าจะจ่ายให้แก่ บริษัทฯ ซึ่งค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงินเรียกเก็บ และดอกเบี้ยสำหรับการใช้บริการยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ในอัตราที่จะตกลงกำหนดโดย บริษัทฯ ในบางครั้ง และแจ้งให้ลูกค้าทราบ บริษัทฯ สงวนสิทธิต่อไปอีกเพื่อรับการชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เงินพิเศษที่ลูกค้าต้องจ่ายตามคำสั่งใด ๆ
   
5.2
ข้อตกลงอื่น ๆ ระหว่างลูกค้าและ บริษัทฯ สำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียม เงินเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยทั้งหมด จะยังคงใช้บังคับและจะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนด และจะไม่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้สำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียม เงินเรียกเก็บ และดอกเบี้ย ที่เกี่ยวกับบริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง
   
5.3
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เงินเรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย และดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้ บริษัทฯตามเงื่อนไข และข้อกำหนดเหล่านี้ จะทำให้เป็นสกุลเงินตามที่ระบุโดย บริษัทฯ ในแต่ละกรณี
   
5.4
ตลอดเวลาลูกค้าต้องแน่ใจว่าตนมีเงินทุนเพียงพอที่จะชำระภาระการจ่ายเงินทั้งหมดเมื่อถึงกำหนดชำระ ลูกค้าต้องแน่ใจตลอดเวลาว่ามีส่วนแบ่งอย่างเพียงพอในบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งมอบเมื่อถึงกำหนด
   
6. ข้อจำกัด
6.1
โดยสัญญานี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ ณ เวลาใดที่จะกำหนด ผันแปรหรือยกเลิกขีดจำกัดต่างๆ สำหรับประเภทธุรกิจใดๆความสะดวก และผลิตภัณฑ์ ที่อาจจะทำให้สำเร็จ หรือจัดให้มีโดยทาง บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ไม่ว่าโดยเงินหรือจำนวนเงื่อนไขเป็นตัวเลข หรืออย่างอื่น และผันแปรความถี่ และระยะเวลาที่มีอยู่
   
6.2
บริษัทฯ อาจจะจำกัดวง ยกเลิก หรือ ยกเลิกบริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้งชั่วคราว, ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ให้เหตุผล หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ทำให้เกิดความรับผิด และ อาจจะเพิ่ม ถอน หรือ เปลี่ยนประเภทของธุรกิจที่อาจจะมีอยู่ หรือดำเนินการให้สำเร็จโดยทาง บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง
   
   
7. บริการใหม่ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
   
7.1
บริษัทฯ อาจจะนำการบริการใหม่ ๆ เข้ามาใช้ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยทาง บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ในเวลาใด ๆ โดยการใช้การบริการและ/หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าว เมื่อมีการบริการใหม่ และ/หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ลูกค้าตกลงที่จะถูกผูกพันโดยเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ บริษัทฯ กำหนดเพื่อใช้ควบคุมการบริการใหม่ ๆ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่
   
7.2
ลูกค้ารับรู้และเข้าใจว่าบริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ทำให้มีขึ้นโดย บริษัทฯ แก่ลูกค้า และตามที่ลูกค้าขอร้อง เพื่อทำให้สื่อสารง่ายขึ้นระหว่างลูกค้าและบริษัทฯทางอินเทอร์เน็ต ลูกค้ายังได้รับรู้ต่อไปอีกว่า มีความปลอดภัย ความลับ และความเสี่ยงอื่น ๆ ในการใช้ บริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง และอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะนอกเหนือการควบคุมของ บริษัทฯ และการเลือกใช้การสื่อสารทางการบริการยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้งและอินเทอร์เน็ตลูกค้ายอมรับว่าการสื่อสารระหว่างลูกค้าและ บริษัทฯ ทำขึ้นโดยความเสี่ยงเป็นของลูกค้าแต่ผู้เดียวถ้ามี เวบบราวเซ่อร์ หรือซอฟแวร์ชุดใหม่ หรือชุดทำงาน หรือซอฟแวร์อื่นที่จำเป็นสำหรับการทำงานของบริการยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่สนับสนุน เวบบราวเซ่อร์ชุดก่อน หรือซอฟแวร์อื่น ถ้าลูกค้าไม่ได้ยกระดับ เวบบราวเซ่อร์, ไม่ใช้เวบบราวเซ่อร์ที่มีการสนับสนุน หรือใช้ซอฟแวร์อื่นที่มีการสนับสนุน ตามที่บริษัทฯต้องการ บริษัทฯ อาจจะปฏิเสธคำสั่ง (Instruction) ที่ลูกค้าส่งมา
   
7.3
บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนประเภทของชุด หรือข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ลูกค้าต้องการใช้เพื่อการใช้บริการของ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้งและในกรณีที่ลูกค้าไม่มีฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการใช้บริการของยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง บริษัทฯอาจจะ ปฎิเสธคำสั่งที่ลูกค้าส่งมา
   
   
8. การยกเลิกสัญญา
   
8.1
ด้วยวิจารณญานแต่ผู้เดียว บริษัทฯ อาจจะยกเลิกสัญญาฉบับนี้กับลูกค้าภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดเมื่อใดก็ได้โดยไม่กระทบกระเทือนข้อ 1 และโดยไม่ต้องให้เหตุผล และแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดใด ๆ บริษัทฯมีสิทธิที่ (แต่ไม่เป็นภาระหน้าที่) จะยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ โดยมูลหรือเหตุผลในการยกเลิก หรือปิดบัญชีลูกค้ากับ บริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ลูกค้าอาจจะยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ได้ โดยการแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าสิบสี่ (14) วันเท่านั้น
   
8.2
เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย ลูกค้ามีภาระหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมฤาชา เงินเรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย และจำนวนเงินที่สะสมกันขึ้น (และรวมถึง) วันที่ยกเลิกจะไม่ยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการหยุดการใช้งาน หรือเพิกถอน การบริการของ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง
   
   
9. การเปิดเผยข้อมูล
9.1
ลูกค้าตกลงว่า บริษัทฯ อาจจะเปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับลูกค้าและบัญชีของลูกค้า ที่มีอยู่กับบริษัทฯ เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว บุคคลภายนอกโดยไม่ต้องมีความรับผิดใด ๆ รวมถึง.-
 

(a) เพื่อโยงบัญชีลูกค้าต่าง ๆ ที่เก็บไว้ที่ บริษัทฯ
(b) ในกรณีที่ บริษัทฯเข้าทำสัญญากับอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่น เพื่อจัดให้มีการบริการ(รวมถึงการบริการที่มีอยู่โดยผ่านทาง บริการยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะจัดข้อมูลให้แก่ฝ่ายดังกล่าวที่เกี่ยวกับบัญชีของลูกค้า การดำเนินการ การโอนหรือการชำระเงิน และการสื่อสารของลูกค้ากับ บริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งให้สำเร็จ
(c) ถ้าจำเป็นต้องทำธุรกิจให้สำเร็จ โอน หรือ ชำระเงิน หรือดำเนินการตามคำสั่งให้สำเร็จ
(d) เพื่อทำตลาด หรือส่งเสริมการบริการใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ
(e) เพื่อรับรองความมีอยู่และสภาพของบัญชีสำหรับบุคคลภายนอก เช่นสำนักงานเครดิต ผู้รับเงิน หรือผู้ถือเช็คที่ออกโดยลูกค้า หรือ ในนามของลูกค้าทางบริการของ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง
(f) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์หรือคำสั่งของหน่วยราชการ คำสั่งศาล พยาน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลแก่หน่วยราชการใดๆ หรือข้าราชการที่มีอำนาจขอข้อมูลเหล่านั้นได้

   
9.2
เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย ลูกค้าตกลงว่า บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดสำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ลูกค้าอาจจะได้รับ อันเป็นผลมาจากการละเลยการกระทำที่ละเว้น ของบุคคลภายนอกที่กล่าวถึงในข้อ 9.1 ข้างบนนี้
   
   
10. การแจ้งโดยลูกค้า
10.1
ลูกค้าจะแจ้ง บริษัทฯ ในทันท่วงทีภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมง
  (a) ถึงความล้มเหลวเพื่อให้ได้รับการสนองตอบที่เหมาะสมว่า ในการได้รับคำสั่งของลูกค้าโดยผ่านทางบริการ ของ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง และ/ หรือดำเนินการจนสำเร็จหรือไม่
(b) ถึงการได้รับ การยืนยันว่าลูกค้าไม่ได้ส่งคำสั่ง, หรือรายงานที่ไม่ถูกต้องหรือขัดแย้ง, บัญชีแจ้ง จำนวนเกินหรือขาด, หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีลูกค้า
(c) ถึงความขัดแย้งกันระหว่างข้อมูลหรือรายงานใดๆที่เตรียม หรือมีอยู่แล้ว ให้แก่ลูกค้า โดยบริการของยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ส่งไปด้วยสื่อใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดโดยอีเล็คโทรนิค), หรือในบัญชีรายการลงทุนซื้อหุ้นของลูกค้าหรือแหล่งข้อมูล และรายงานอื่นดังกล่าวหรือการยืนยันการซื้อขายหรือการสั่งซื้อ
(d) ถ้ามีความไม่ตรงกันของยอดเงินเหลือในบัญชี สถานะหลักทรัพย์ หรือสถานะคำสั่งซื้อ ที่รายงานต่อลูกค้าโดยผ่านทางบริการของยูโอบีเคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง
(e) (โดยไม่กระทบกระเทือนข้อ 1.1) ถ้ามีความไม่ตรงกันประเภทใด ๆ หรือเหตุที่น่าสงสัย หรือ ไม่มีคำอธิบาย ที่เกี่ยวกับบัญชี ลูกค้าที่ใช้ บริการของยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง
   
11. ข้อมูลการลงทุนและทรัพย์สินทางปัญญา
   
11.1
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบข้อความ ความถูกต้อง การตรงต่อเวลา หรือ ความสมบูรณ์ของ ข้อมูล ข้อมูล หรือ การบริการอื่น ที่จัดให้โดยทาง บริการของยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง
   
11.2
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อไปในเหตุการณ์ที่ลูกค้าไม่สามารถเข้า หรือใช้ ข้อมูล หรือบริการอื่นที่มีอยู่ใน บริการของยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง หรือถ้า โดยทางใดก็ตามที่สิ่งเหล่านี้มีความล่าช้า ถูกยกเลิกชั่วคราว เสียหาย หรือผิดในทางใด ๆ ก็ตาม
   
11.3
ลูกค้าจะไม่ทำสำเนา ส่ง เผยแพร่ ขาย จำหน่าย ตีพิมพ์ ออกอากาศ เวียน หรือใช้ประโยชน์ข้อมูลใด ๆ หรือการบริการอื่นที่ บริษัทฯ จัดให้โดยทางบริการของยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ด้วยวิธีใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหรือใช้โดยจุดประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับอำนาจ โดยสัญญานี้ ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามคำขอร้องของบริษัทฯ เพื่อปกป้องลิขสิทธิ สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิทางศีลธรรม ไม่ว่าจะเป็นไปในด้านกฎหมายหรือไม่ อย่างไรก็ดี ที่เกิดจากข้อมูล หรือการบริการที่ บริษัทฯ จัดให้
   
11.4
เครื่องหมายการค้าและการบริการของ บริษัทฯ ที่แสดงอยู่ที่ เวบไซท์ ของ บริษัทฯ เป็นทรัพย์สินของ บริษัทฯ แต่ผู้เดียว และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่มีการให้สิทธิหรืออนุญาตให้ทำสำเนา หรือใช้เครื่องหมายการค้า และการบริการดังกล่าว
   
   
12. การรับรองข้อมูล
12.1
ข้อมูลที่ บริการของยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง จัดให้ไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก บริษัทฯ บริษัทไม่รับประกัน ไม่รับรอง ไม่แจ้งทั้งโดยชัดเจน หรือเป็นนัย เรื่องข้อมูลของบริการของยูโอบีเคย์ เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง เกี่ยวกับข้อความ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การตรงต่อเวลา หรืออื่นใด อีกทั้งไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อมูลจากบริการ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอรเน็ต เทรดดิ้ง การนำไปซึ่งข้อมูลเป็นการนำไปใช้โดยลูกค้าเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว
   
12.2
ลูกค้าเข้าใจว่าตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หรือสมาคมที่มีส่วนร่วมรักษาสิทธิในข้อมูลการตลาดทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัด การแจ้งราคาตัวเลขจริง) ซึ่งให้แก่ฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจด้วยว่า ทั้งตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือ ผู้จัดหาข้อมูลการตลาด รับประกันความตรงต่อเวลา ลำดับ ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลการตลาด หรือข้อการมูลตลาดอื่น หรือข้อความที่ฝ่ายใด ๆ เผยแพร่ออกไป เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย บริษัทฯ จะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใด และลูกค้าตกลงที่จะชดเชยค่าสินไหมทดแทน และปกป้อง บริษัทฯ จากการเคลม การเรียกร้อง การกระทำ ความสูญเสีย ต่าง ๆ ความรับผิด หรือ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการปรึกษา และค่าใช้จ่ายในลักษณะใด ๆ (“ความสูญเสีย”) ที่เกิดขึ้นจาก (ก) การไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือความล่าช้า ความผิดพลาด หรือการไม่กระทำ (1) ข้อมูลใด ๆ ดังกล่าว หรือข้อความ หรือ (2) การถ่ายทอด หรือการส่งมอบข้อมูล หรือข้อความใด ๆ หรือ (ข) ความสูญเสียที่เกิดจาก หรือบางครั้ง หรือที่เกี่ยวกับ (1) ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด ความล่าช้า หรือการไม่กระทำ (2) การไม่ปฏิบัติ (3) การเข้าแทรกข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว เนื่องจากการกระทำที่ละเลย หรือการไม่กระทำ โดยฝ่ายที่เผยแพร่ หรือโดยเหตุสุดวิสัย (คือ เหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายที่เผยแพร่ รวมถึงแต่ไม่จัดถึง คือ น้ำท่วม สภาพอากาศที่ผิดปกติ แผ่นดินไหว หรืออุบัติการณ์ทางธรรมชาติอื่น ๆ เพลิงไหม้ สงคราม การกระทำของผู้ก่อการร้าย การจราจล ความอลหม่าน การพิพาทแรงงาน อุบัติเหตุ การกระทำของรัฐบาล การสื่อสาร ไฟดับ การทำงานไม่ถูกต้องของอุปกรณ์ หรือซอฟแวร์) หรือสาเหตุอื่นใด ที่เกินกว่าการควบคุมของฝ่ายที่เผยแพร่ ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่า เงื่อนไขและข้อกำหนดอาจจะใช้บังคับโดยตรงต่อลูกค้าโดยตลาดหลักทรัพย์และสมาคมที่จัดให้มีข้อมูลการตลาดแก่ลูกค้า
   
   
13. การยกเว้นความรับผิด
   
13.1
โดยไม่กระทบกระเทือนถึงความเป็นการทั่วไปในข้ออื่นๆในเงื่อนไขและข้อกำหนด และนอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อลูกค้า หรือบุคคลภายนอกสำหรับการกระทำ ความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง ความรับผิด การเคลม ค่าใช้จ่าย เงินเรียกเก็บ หรือค่าใช้จ่าย อื่น ๆ, สิ่งถูกทำให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจากสิ่งต่อไปนี้ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัด การกระทำใดๆ ความผิด หรือการที่ไม่กระทำของ บริษัทฯ ตัวแทน หรือ ผู้รับเหมา) :-
 

(a) ความเชื่อถือหรือการใช้ข้อมูล หรือ การซื้อขาย หรือการบริการอื่นๆ ที่จัดให้โดยทางบริการของ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง
(b) การขัดจังหวะใด ๆ การสอดแทรกรบกวน ความล่าช้า การหยุดชั่วคราวการปฏิบัติงาน อย่างบกพร่อง ความ ล้มเหลว ความผิดพลาดของผู้ใช้เครื่อง ความบกพร่องในโปรแกรมคอมพิวเทอร์ ไวรัสความสูญเสียการใช้บริการใดๆ ที่จัดให้ทางบริการของ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง
(c)ความล้มเหลวใด ๆ ของคอมพิวเทอร์ฮาร์ดแวร์ แอพลิเคชั่นซอฟแวร์ หรือ ซอฟแวร์อื่น ที่ใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดให้มีการบริการในบริการของ ยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ไม่ว่าจะเป็นของ บริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
(d) สาเหตุใด ๆ ก็ตามซึ่ง บริษัทฯ ไม่มีการควบคุม รวมถึงแต่ไม่จำกัด การจำกัดวงของ รัฐบาล การแลกเปลี่ยนกฎเกณฑ์การหยุดชะงักของการซื้อขายชั่วคราว สงคราม การกระทำของลัทธิก่อการร้าย การนัดกันหยุดงาน การกระทำของอุตสาหกรรม การจราจล ความล้มเหลวของอุปกรณ์อีเล็คโทรนิค หรือ เครื่องกล โทรศัพท์ หรือสายระบบการคมนาคมอื่นหรือเครื่องกลไกระบบสาธารณูปโภค การเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการลักขโมย (รวมถึงแต่ไม่จำกัด การลักขโมยคำผ่าน รหัส และ/หรือ ลำดับ ล๊อก-อิน)
(e) ความสูญหายที่เกิดตามมา หรือซึ่งมักเกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายชนิดใดๆ และที่เกิดขึ้นจาก หรือที่เกี่ยวกับความล่าช้า ความล้มเหลว การละเลย หรือการไม่กระทำ เพื่อดำเนินการให้สำเร็จ หรือการจัดการใบสั่งหรือคำสั่งของลูกค้าที่ให้แก่ทางบริการของยูโอบีเคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง ให้สำเร็จ หรือ
(f) ความไม่แม่นยำถูกต้อง ความผิดพลาด ความล่าช้าใน หรือการละเว้นตกหล่นข้อมูลใดๆหรือการถ่ายทอด หรือการส่งมอบข้อมูล

   
13.2
ทั้งลูกค้าและบริษัทฯตกลงกันว่า โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบ, ลูกค้าจะไม่กระทำการฟ้องร้อง บริษัทฯ, โดยการกระทำที่เกิดจาก หรือที่เกี่ยวกับบริการของยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง หรือเงื่อนไข และข้อกำหนดเหล่านั้น ซึ่งลูกค้าอาจจะนำมาฟ้องร้อง บริษัทฯได้หลังจากต้นเหตุของการกระทำฟ้องร้องเพิ่มพูนมากขึ้นนานกว่าหนึ่ง (1 ปี) แล้ว
   
14. การชดเชยค่าสินไหมทดแทน
   
14.1 ลูกค้าจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทฯ สำหรับกระทำทุกสิ่งและการกระทำใดๆ ความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง การรับผิด การเคลม เงิน เรียกเก็บ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการใช้ฟังค์ชั่นบริการยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง และรวมถึงแต่ไม่จำกัด เกี่ยวกับ หรือที่เกิดขึ้นจาก.-
  (a) ลูกค้าจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทฯ สำหรับกระทำทุกสิ่งและการกระทำใดๆ ความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง การรับผิด การเคลม เงิน เรียกเก็บ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการใช้ฟังค์ชั่นบริการยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง และรวมถึงแต่ไม่จำกัด เกี่ยวกับ หรือที่เกิดขึ้นจาก.-คำสั่งที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ หรือคำสั่งอื่น ๆ และข้อมูลของลูกค้าซึ่งอาจจะถ่ายทอดทางบริการยูโอบี เคย์เฮียน อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง หรือคำสั่งใดๆ หรือคำสั่งอื่นๆ ดังกล่าวและข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแม่นยำสับสนหรือไม่สมบูรณ์
(b) ความพยายามของบริษัทฯที่จะให้ได้เงินคืนจากลูกค้า หรือการใช้เงื่อนไขและข้อ กำหนดเหล่านี้บังคับ
(c) ลูกค้าผิดคำรับรอง การรับประกัน และภาระหน้าที่ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้
   
15. การติดต่อสื่อสาร
   
15.1
การแจ้ง การเตือน หรือการสื่อสารอื่น ๆ แก่ลูกค้าอาจจะส่งทางไปรษณีย์ ส่งด้วยมือ เทเล็กซ์ เคเบิล หรือ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว อี-เมล หรือด้วยวิธีอื่น ที่ บริษัทฯ เห็นเหมาะสมด้วยวิจารณญานแต่ผู้เดียวและส่งไปที่ที่อยู่ เทเล็กซ์ หรือเคเบิล หรือ โทรสารโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขวิทยุติดตามตัว หรือที่อยู่อี-เมล ที่ทราบครั้งสุดท้ายในบันทึกของ บริษัทฯ
   
15.2
โดยสัญญานี้ ลูกค้าจะแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขเทเล็กซ์ หรือเคเบิล หรือ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หรือวิทยุติดตามตัว หรือที่อยู่อี-เมล
   
15.3
การแจ้ง การเตือน และการสื่อสารอื่น ๆ ที่ส่งโดย บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้รับแล้วในวันหลังจากวันส่งถ้าส่งโดยไปรษณีย์ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะถูกส่งกลับโดยลูกค้าไม่ได้รับ; ในวันที่ส่ง ถ้าส่งด้วยมือ; และในเวลาและวันที่ส่ง ถ้าส่งโดยเทเล็กซ์ เคเบิล หรือ อี-เมล ถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้รับ และจะถือว่าการแจ้ง การสื่อสาร และ/หรือ ตราสารอื่น ๆ ได้ถูกส่งไปแล้ว ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ยืนยันการส่งไปรษณีย์ หรือการส่ง ใบแจ้ง ใบเตือน หรือการสื่อสารอื่น จาก บริษัทฯ จะผูกพัน และเป็นหลักฐานของการส่งต่อลูกค้า
   
15.4
โดยเงื่อนไขและข้อกำหนด ลูกค้าจะส่งอี-เมล หรือสื่อสารด้วยอีเล็คโทรนิคถึง บริษัทฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯก่อนไม่ได้การสื่อสารด้วยอีเล็คโทรนิค ดังกล่าวถือว่าไม่ได้รับโดย บริษัทฯ จนกว่าบุคคลที่กำหนดโดย บริษัทฯให้เป็นผู้รับการสื่อสารดังกล่าวได้รับ นอกจากว่าการสื่อสารนั้นอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเทอร์ของ บริษัทฯ แปลความหมายไว้แล้ว
   
16. การไม่มีผลของข้อกำหนด
  ถ้าบทบัญญัติใดของเงื่อนไขและ ข้อกำหนด หรือส่วนใด
ถูกตัดสินว่าไม่มีผลไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ด้วยประการใดก็ตาม การไม่มีผล การไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการใช้บังคับไม่ได้ จะไม่กระทบกระเทือนต่อส่วนที่เหลือของบทบัญญัตินั้น
   
17. กฎหมายและอำนาจศาล
  การซื้อขายในบัญชีของลูกค้า พร้อมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดที่วางไว้กับลูกค้าในระหว่างการเปิดบัญชี หรือในเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้จะขึ้นอยู่ และควบคุมด้วยการตีความตามกฎเกณฑ์ และอนุมาตรา และระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการ แก้ไขในบางครั้งและกฎหมายของประเทศไทย โดยสัญญานี้ลูกค้าจะเสนอแก่ศาลของประเทศไทยโดยเพิกถอนมิได้ว่า บริษัทฯมีเสรีที่จะดำเนินการทางกฏหมายแก่ลูกค้าต่อศาลใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นศาลที่อยู่ในเขตอำนาจศาล.
   
18. การบริการและกระบวนการ
  ลูกค้าตกลงว่า การดำเนินการทางกฎหมายของ บริษัทฯ ต่อลูกค้านั้น หมายเรียกตัวของศาลหรือเอกสารศาลอื่น (เอกสารศาล) จะมีผลต่อลูกค้า โดยการทิ้งไว้ที่ที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้เมื่อเปิดบัญชี หรือที่ที่อยู่หลังการเปิดบัญชีที่ได้ทราบเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าที่อยู่นั้นเป็น หมายเลขตู้ ป.ณ. หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อื่น ๆ เอกสารศาลจะมีผลเมื่อส่งโดยไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ดังกล่าวและโดยสัญญานี้ลูกค้ายืนยันอย่างเพิกถอนมิได้ว่า เอกสารศาลดังกล่าวจะถือว่าดี และเพียงพอ และลูกค้าตกลงสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ส่งเอกสารศาลดังกล่าวด้วยมือ
   

 การกำหนดจรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้การสื่อสารผ่านทางเครือข่ายสังคมของเรา และการสนับสนุน/การบริการที่คาดหวังจาก UOBKH

ผู้ใช้งานทุกท่านควรจะงดเว้นการปฏิบัติดังต่อไปนี้
a. โพสต์ความคิดเห็น/ส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม เช่น การดูถูกเหยียดหยาม หมิ่นประมาท รบกวนระบบการทำงานของเครือข่ายทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสถานะชื่อเสียงของบริษัท(ยูโอบีเคย์เฮียน) หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของตลาด
b. ก่อให้เกิดหรือมีส่วนร่วมในการพูดคุยที่คุกรุ่นเร่าร้อนบันดาลโทสะ
c. สนับสนุนหลงเชื่อโดยปราศจากเหตุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกล่าวอ้างที่ไม่มีมูลความจริงหรือยังไม่ได้รับการพิสูจน์
d. ชักชวนผู้ใช้งานอื่นทำธุรกิจหรือทำธุรกรรมใดๆ
e. เปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ไปยังบุคคลใดๆโดยทางสาธารณะ ยูโอบีเคย์เฮียน เคารพต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกคนภายใต้ PDPA และจะไม่ขอข้อมูลดังกล่าวในทางสาธารณะ

ประกาศที่สำคัญอื่นๆ
1. ข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบัญชีหรือบริการทั้งหมดจะถูกส่งไปยังผู้ดูแลระบบของบริษัทผ่านทางข้อความส่วนตัว หรือ แบบรับคำเสนอแนะทาง UTRADE เว็บไซต์ ข้อสอบถามทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขภายในสามวันทำการ
2. ผู้ดูแลระบบของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบโพสต์/ความคิดเห็น, การห้ามผู้ใช้งานใดๆ ใช้งานระบบตามที่เห็นว่าจำเป็น
3. ผู้ใช้งานระบบที่คาดหมายที่จะค้นหาผู้ให้บริการที่ปรึกษามืออาชีพเกี่ยวกับความต้องการลงทุนของตนเอง การโพสต์และแสดงความคิดเห็นภายในเครือข่ายสังคมไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นตัวแทนสำหรับการเป็นบริการที่ปรึกษาโดยผู้มีอำนาจกำกับดูแลในท้องถิ่นนั้น
4. ความพร้อมของเครือข่ายสังคมขึ้นอยู่กับ SLA ของผู้ให้บริการเครือข่ายต้นทาง และ ผู้ให้บริการเครือข่ายระหว่างทางด้วย
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการใช้งานตามที่กฎหมายหรือการดำเนินการที่จำเป็นที่เกิดขึ้นขณะนั้นกำหนด
6. ขณะที่เปิดหน้าเฟสบุ๊คสาธารณะ บริษัทจะไม่อนุมัติหรือรับรองการสื่อสารของบุคคลที่สามซึ่งโพสต์บนเว็บไซต์นี้ ผู้อ่านทุกคนคาดหมายได้ว่าจะใช้ข้อมูลทั้งหลายด้วยการตัดสินใจของตนเองและค้นหาบริการหรือคำแนะนำอย่างมืออาชีพต่อไป