Research 

Technical Weekly

The Magic Signal

Research Date: 
11 Oct 2017

Technical Weekly

Research Date: 
09 Nov 2015
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
เหนือเมฆ
ไฮไลท์/Highlight: 
ยังต้องระวัง "ไม่ว่า ขึ้นก่อน หรือลงเลย"

Technical Weekly

Research Date: 
05 Sep 2015
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
เหนือเมฆ
ไฮไลท์/Highlight: 
สัปดาห์นี้ให้ระวัง "ไม่ว่าขึ้นหรือลง"...

Technical Weekly

Research Date: 
14 Sep 2015
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
เหนือเมฆ
ไฮไลท์/Highlight: 
สัปดาห์นี้ให้ระวัง "ไม่ว่าขึ้นหรือลง"...

Technical Weekly

Research Date: 
24 Aug 2015
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
เหนือเมฆ
ไฮไลท์/Highlight: 
ระวัง "การเปลี่ยนเลน" ...

Technical Weekly

Research Date: 
17 Aug 2015
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
เหนือเมฆ
ไฮไลท์/Highlight: 
 ภาพ Rebound ในขาลง  

Technical Weekly

Research Date: 
10 Aug 2015
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
เหนือเมฆ
ไฮไลท์/Highlight: 
เหมือนเดิม ...

Technical Weekly

Research Date: 
20 Jul 2015
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
เหนือเมฆ
ไฮไลท์/Highlight: 
น้ำขึ้นให้รีบตัก หุ้นขึ้นทยอยขาย

Technical Weekly

Research Date: 
30 Mar 2015
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
เหนือเมฆ
ไฮไลท์/Highlight: 
ยังไม่ดีจริง แต่ก็ใช่ว่าจะร้ายเกิน …

Technical Weekly

Research Date: 
16 Mar 2015
Recommendation: 
Buy
Analyst: 
เหนือเมฆ
ไฮไลท์/Highlight: 
ยังไม่พร้อมขึ้นในรอบยาว …