แบบฟอร์มจองหุ้น TEAMG

วันที่/Date: 
04 Jul 2018

ตามที่บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO ของ
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) - TEAMG โดยมีกำหนดการจองซื้อใน วันที่ 4 - 6 ก.ค.61 นั้น
หากท่านประสงค์จองซื้อหุ้น TEAMG(สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์การจองเท่านั้น) ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบจองซื้อได้ที่นี่

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองซื้อหุ้น TEAMG

Download >> Form_TEAMG THForm_TEAMG  EN

- หนังสือชีชวน  >> Click Here