แบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (“Suitability Test”)

วันที่/Date: 
23 Apr 2018

 ประกาศ ที่ ทธ.35-2556 (ฉบับประมวล)  ประกาศ ที่ สธ.35-2557 ฉบับประมวล


 เพื่อให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ลูกค้าทุกรายต้องทำ " แบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (“Suitability Test”) " ตามช่องทางที่บริษัทจัดไว้ และหากลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือข้อมูลที่บริษัทได้รับ ไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการกับท่าน


In order to comply with the rules and regulations of SEC, the company would like to inform you that every customer need to do the "Suitability Test" according to the channel provided by the company and if customer refused to provide the information or the information received has been inadequate or out of date significantly, the company reserves the right to refuse service to you.