แบบฟอร์มจองหุ้น TITLE

วันที่/Date: 
16 Oct 2017

ตามที่บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO ของ
บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - TITLE โดยมีกำหนดการจองซื้อในวันที่ วันที่ 16 - 18 ต.ค.60 นั้น
หากท่านประสงค์จองซื้อหุ้น TITLE (สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์การจองเท่านั้น) ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบจองซื้อได้ที่นี่

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองซื้อหุ้น TITLE

Subscription form for ordinary shares of Rhom Bho Property Public Company Limited

Download >> Form_TITLE TH  , Form_TITLE EN

- หนังสือชีชวน  >> Click Here