แจ้งการลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+2

วันที่/Date: 
6 Feb 2018

ประกาศ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เรื่อง แจ้งลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+2

   เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะดำเนินการลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก 3 วันทำการ (T+3) เป็น 2 วันทำการ (T+2) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนที่ลงทุนในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลกที่สามารถขาย และซื้อหลักทรัพย์ในเวลาที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมการดำเนินการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในช่วงปรับเปลี่ยน ส่งผลให้มีวันครบกำหนดชำระราคาแบบ 2 วันรวมกัน (Double Settlement) ดังนี้

  1. รายการซื้อขายหลักทรัพย์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะครบกำหนดชำระราคาในวันที่ 6 มีนาคม 2561
    (จากระบบเดิม T+3 เป็นวันสุดท้าย)
  2. รายการซื้อขายหลักทรัพย์ของวันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งจะครบกำหนดชำระราคาในวันที่ 6 มีนาคม 2561
    (จากระบบใหม่ T+2 เริ่มวันแรก)
  3. กรณีที่ลูกค้ามีรายการซื้อ/ขาย ทั้งวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และ วันที่ 2 มีนาคม 2561 ทางบริษัทฯ จะนำรายการซื้อ/ขายสุทธิทั้ง 2 วัน มารวมคำนวณหายอดสุทธิรับ/จ่าย ของวันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยลูกค้าสามารถสำรองเงินที่ธนาคารที่ใช้ชำระราคา ATS ตามยอดส่วนต่างที่ต้องชำระในวันนั้น

รอบเวลาการรับจ่ายเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ T+2

  • เรียกเก็บค่าซื้อหลักทรัพย์จากลูกค้าโดยการตัดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) เวลา 11.30 น.
  • ชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) เวลา 14.15 น.

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.set.or.th/tplus2/th/index.html
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนชำระราคา โทร. 02-659-8164, 02-659-8265 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561