eFin Trade+ Point ความสุขของคนมีคะแนน

วันที่/Date: 
23 Apr 2018


เงื่อนไขโปรโมชั่น :

 1. การนับคะแนนพิจารณาจากค่าคอมมิชชั่นเฉพาะจากการซื้อขายหุ้น ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61 ผ่านทางโปรแกรม Efin Trade Plus ทางอินเทอร์เน็ต ทั้งทางคอมพิวเตอร์หรือ ทาง Mobile หรือ Tablet เท่านั้น โดยกำหนดให้ค่าคอมมิชชั่นทุก 100 บาท (ไม่รวม VATและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน

 2. สะสมคะแนนครบทุกๆ 100 คะแนน สามารถแลกบัตรกำนัล Central Gift Voucher หรือ PTT Cash Card มูลค่า 100 บาท

 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการสะสมคะแนนสูงสุดไม่เกิน 20,000 คะแนน ต่อท่านตลอดอายุโครงการ

 4. สะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้ตลอดอายุโครงการ คือตั้งแต่ 2 พ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

 5. แลกของรางวัลเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการเท่านั้น

 6. บัตรกำนัลที่เป็นของรางวัล สามารถเลือกได้ 2 บริษัทฯ ได้แก่ Central Gift Voucher หรือ PTT Cash Card สามารถเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับลูกค้า ที่ยังคงสภาพการเป็นลูกค้าบริษัทฯ เท่านั้น

 8. บริษัทจะจัดส่งของรางวัลภายใน 45 วัน นับจากวันสุดท้ายของอายุโครงการ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งเอกสารที่ได้บันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความผิดพลาดหรือสูญหายทางไปรษณีย์

 9. เมื่อสิ้นสุดโครงการ เศษของคะแนนสะสมที่มีจำนวนไม่ครบเกณฑ์การรับรางวัล จะหมดอายุลงพร้อมกับโครงการนี้ทันที

 10. พนักงานบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้

 11. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศเท่านั้น

 12. ของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ ฝ่าย E-Business โทร. 02-659-8222