โปรดใช้ความระมัดระวังการส่งคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม

วันที่/Date: 
15 Nov 2017

ประกาศ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เรื่อง โปรดใช้ความระมัดระวังการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านระบบ Internet ที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม

กรณีลูกค้ารายใดส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านระบบ Internet ลูกค้าจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง และ/หรือ ต้องไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ลักษณะดังต่อไปนี้

  1. กรณีมีหลักทรัพย์ใหม่เข้าซื้อขายวันแรก จะต้องไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในระดับราคาที่ไม่น่าจะเกิดการจับคู่ซื้อขายหรือไม่ได้ประสงค์จะทำให้เกิดการซื้อขายตามราคานั้น เช่น ส่งคำสั่งซื้อขายที่ราคา 0.01 , 0.02 , 0.03 , ... เป็นต้น
  2. การส่งคำสั่งในลักษณะจับคู่กันเอง ( Wash Sale ) จะต้องไม่ส่งคำเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองของลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่้มเดียวกัน
  3. การส่งคำสั่งในลักษณะผลักดันราคา จะต้องไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลายรายการในลักษณะเคาะซื้อหรือมีลักษณะกวาด offer เพื่อให้ราคาเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น / เคาะขายหรือมีลักษณะกวาด bid เพื่อให้ราคาเปลี่ยนแปลงต่ำลง

 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560