การปรับรอบรับจ่ายเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account)

วันที่/Date: 
4 Jan 2018

ประกาศ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การปรับรอบรับจ่ายเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะทำการปรับระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก 3 วันทำการ เป็น 2 วันทำการ (หรือจาก T+3 เป็น T+2 )
โดยจะเริ่มตั้งแต่การซื้อขายของวันที่ 2 มีนาคม 2561
ดังนั้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าสำหรับบัญชีหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account)
ที่มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะมีการชำระราคาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป บริษัทฯ
จะดำเนินการชำระราคาโดยปรับรอบการรับจ่ายเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

  1. เรียกเก็บค่าซื้อหลักทรัพย์จากลูกค้าโดยการตัดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) ตั้งแต่เวลาประมาณ 11.30 น. ในวันที่ ครบกำหนดชำระราคา
  2. ชำระค่าขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) ตั้งแต่เวลาประมาณ 14.15 น. ในวันที่ครบกำหนดชำระราคา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-659-8164 , 02-659-8262 และ 02-659-8265

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2561