ภาพรวมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม TFEX นั้น เปิดให้บริการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ โดยสินค้าตัวแรกเริ่มซื้อขายในปี 2549 ทั้งนี้ สินค้าที่สามารถซื้อขายได้นั้นมีทั้ง Futures, Options, Options on Futures โดยสินค้าอ้างอิงนั้นมีมากมายหลายประเภท กล่าวคือ

-    อนุพันธ์อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์


-    อนุพันธ์อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย


-    อนุพันธ์อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ โลหะมีค่า โลหะพื้นฐาน พลังงาน


-    อนุพันธ์อ้างอิงกับราคา  ดัชนีราคาอื่น ๆ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน  คาร์บอนเครดิต    ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์


   ทั้งนี้ UOBKH เป็นสมาชิกของ TFEX
ให้บริการในการซื้อขายสินค้าทุกประเภทที่กล่าวมาข้างต้น