ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 17 บลจ.

 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ต่างๆ ดังนี้

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกั
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี – พรินซิเพิล จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเมนท์ จำกัด