บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
Global Trading

บุคคลธรรมดา

เริ่มต้นลงทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ด้วยระบบ การเทรดออนไลน์ รองรับตลาดด้วย 2 ประเภทหลักได้แก่ สหรัฐอเมริกา และ ฮ่องกง
- ต้องไม่ได้ถือสัญชาติและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและฮ่องกง (จีน)
- ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล หรือบัญชีนิติบุคคลได้
- เป็นบัญชีประเภท Cash Balance แบบ Online เท่านั้น

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

สำเนาบัตรประชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

แบบฟอร์มแต่งตั้งตัวแทน/ นายหน้าเพื่อซื้อขายฯ และรับทราบความเสี่ยง

บันทึกข้อตกลงการใช้ บริการข้อมูลหุ้นต่างประเทศ

FATCA เพื่อแบบแจ้งสถานะ ความเป็น/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน

W-8BEN เพื่อสิทธิภาษีสำหรับ ผู้ไม่มีถิ่นฐานอยู่ในอเมริกา

บันทึกเพิ่มเติม (Offshore)

ใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน

เมื่อได้รับเอกสารการเปิดบัญชีครบถ้วน

เงื่อนไขอื่นๆ

ต้องไม่ได้ถือสัญชาติและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและฮ่องกง (จีน) ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล หรือบัญชีนิติบุคคลได้ เป็นบัญชีประเภn Cash Balance เท่านั้น

นอกประเทศไทย สหรัฐอเมริกา
ฮ่องกง
Capital Gain ไม่มีการเรียกเก็บ ไม่มีการเรียกเก็บ
Dividend หัก ณ ที่จ่าย 30% ยกเว้น ยื่น W-8BEN หัก ณ ที่จ่าย 15% ไม่มีการเรียกเก็บ ยกเว้น บริษัทจดทะเบียนที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน หัก ณ ที่จ่าย 10%
ในประเทศไทย (เฉพาะกรณี อยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 180 วัน ในปีภาษีนั้น)
Capital Gain หากนำเงินค่าขายกลับเข้าประเทศไทย เฉพาะส่วนกำไรถือเป็นรายได้พึงประเมินสำหรับปีภาษีที่นำเงินเข้ามา โดยต้องนำไปยื่น เพื่อคำนวณภาษีประจำปี
Dividend* หากนำเงินปันผลที่ได้กลับเข้าประเทศไทย ถือเป็นรายได้ พึงประเมินสำหรับปีภาษีที่นำเงินเข้ามา โดยต้องนำไปยื่น เพื่อคำนวณภาษีประจำปี

*ได้รับการยกเว้น จากอนุสัญญาภาษีซ้อน

รายละเอียดการซื้อขาย สหรัฐอเมริกา
ฮ่องกง
Exchange NASDAQ, NYSE, AMEX, ARCA HKEX
สกุลเงิน USD HKD
รอบ เปิด-ปิด (เวลาไทย) 20.30 – 03.00 น. [มี.ค.] 21.30 – 04.00 น. [พ.ย.] 8.30 - 11.00 น. และ 12.00 - 15.00 น.
ช่วงราคา 0.01 USD (P >= 1 USD)
0.001 USD (P < 1 USD)
0.001 (0.01-0.25 HKD)
0.005 (>0.25-0.50 HKD)
0.010 (>0.50- 10 HKD)
0.020 (>10 - 20 HKD)
0.050 (>20 - 100 HKD)
0.10 (>100 - 200 HKD)
0.20 (>200 - 500 HKD)
0.50 (>500 – 1,000 HKD)
1 (>1,000 – 2,000 HKD)
2 (>2,000 – 5,000 HKD)
5 (>5,000 HKD)
Board Lot 1 หุ้น 10 - 100,000 หุ้น (ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ออก)
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย [ขั้นต่ำ] 0.15% ของมูลค่าซื้อขาย
[ 8 USD /หุ้น /รายการ]
0.15% ของมูลค่าซื้อขาย
[ 100 HKD / วัน]
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าธรรมเนียม 7% ของค่าธรรมเนียม
ค่า fee 0.00229% ของมูลค่าขาย 0.14085% ของมูลค่าซื้อขาย
Settlement T+2 T+2

*Minimum deposit amount 50,000 THB

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

1. การโอนหุ้นเข้า ไม่มีคิดค่าธรรมเนียมการบริการ

2. การโอนหุ้นออก [ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ]

3. การรับเงินปันผล คิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 6 USD หรือ 45 HKD ต่อรายการ ตามสกุลเงินที่ได้รับปันผล

วัน
วันที่/เดือน/ปี
หมายเหตุ
1จันทร์ 1/01/67 New Years Day
2.จันทร์ 15/01/67 Birthday of Martin Luther King, Jr
3.จันทร์ 19/02/67 Washington’s Birthday
4.ศุกร์ 29/03/67 Good Friday
5.จันทร์ 27/05/67 Memorial Day
6.พุธ 19/06/67 Juneteenth
7.พฤหัสบดี 4/07/67 Independence Day
8.จันทร์ 2/09/67 Labor Day
9.พฤหัสบดี 28/11/67 Thanksgiving Day
10.ศุกร์ 29/11/67 Thanksgiving Day เปิด 9:30am-1:00pm
11.พุธ 25/12/67 Christmas
วัน
วัน/เดือน/ปี
หมายเหตุ
1.จันทร์ 1/01/67 New Years Day
2.ศุกร์ 9/02/67 Chinese New Year เปิด 9:30am-12:00pm
3.จันทร์ 12/02/67 Chinese New Year
4.อังคาร 13/02/67 Chinese New Year
5.ศุกร์ 29/03/67 Good Friday
6.จันทร์ 1/04/67 Easter
7.พฤหัสบดี 4/04/67 Qingming Festival Day
8.พุธ 1/05/67 Labor Day
9.พุธ 15/05/67 Vesak Day
10.จันทร์ 10/06/67 Dragon Boat Festival
11.จันทร์ 1/07/67 Special Administrative Region Establishment Day
12.พุธ 18/9/67 Mid-Autumn Festival
13.อังคาร 1/10/67 National Day
14.ศุกร์ 11/10/67 Double Ninth Festival
15.อังคาร 24/12/66 Christmas เปิด 9:30am - 12:00pm
16.พุธ 25/12/67 Christmas
17.พฤหัสบดี 26/12/67 Christmas
18.อังคาร 31/12/67 New Year's Day เปิด 9:30am-12:00pm

UTRADE Newsletter