บริการสมัครหักเงินอัตโนมัติ (ATS)

บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) มีบริการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ผ่านเครื่อง ATM , Website , Mobile

หากท่านประสงค์จะใช้บริการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ในการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ท่านสามารถสมัครขอใช้บริการ ATS ผ่านทางเครื่อง ATM ของธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ทหารไทย, ธ.กรุงศรี , ธ.ธนชาต ได้แล้ว โดยสามารถใช้บริการดังกล่าวทุกวันผ่านตู้ ATM ตั้งแต่เวลา 6.00 น. - 22.00 น. ทั้งนี้การสมัครขอใช้บริการ ATS ผ่านเครื่อง ATM จะช่วยให้ท่านสามารถซื้อขายหลักทรัพย์กับทางบริษัทฯได้เลยทันทีในวันรุ่งขึ้น (T+1) โดยไม่ต้องเสียเวลารอการอนุมัติจากธนาคารนานเป็นสัปดาห์ เหมือนวิธีอื่นๆ

ขั้นตอนสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ(ATS) ผ่านเครื่อง ATM มีดังต่อไปนี้

  • ATM
  • Website
  • Mobile
2. ผ่านหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

หากต้องการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ(ATS) โดยยื่นผ่านหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก ท่านต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน ในเอกสารหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก และใบคำขอใช้บริการรับชำระ/จ่ายชำระระบบอัตโนมัติ พร้อมกับลงลายมือชื่อ โดยลายมือชื่อต้องเป็นแบบเดียวกับที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารนั้นๆ พร้อมแนบเอกสารดังนี้

- สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เพื่อใช้ทำ ATS ใช้ได้ 10 ธนาคาร คือ ธ.ธนชาต, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีฯ, ธ.แลนด์ แอน เฮ้าส์, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย, ธ.ยูโอบี และ ธ.ทหารไทย) จำนวน 1 ชุด
- สำเนา Statement บัญชีที่มีเงินเคลื่อนไหว 3-6 เดือน (ธนาคารใดก็ได้และหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) จำนวน 1 ชุด
จากนั้นส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาที่

"บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) (สำนักงานใหญ่)
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

UTRADE Newsletter