เอกสารดาวน์โหลด


1.แบบฟอร์มการเปิดบัญชีซื้อขาย

1.1 บัญชีซื้อขายหุ้น

แบบฟอร์มการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น (บุคคลธรรมดา)
แบบฟอร์มการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น (นิติบุคคล)

1.2 บัญชีซื้อขายกองทุน

แบบฟอร์มการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุน (บุคคลธรรมดา)
แบบฟอร์มการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุน (นิติบุคคล)

1.3 บัญชีซื้อขาย Global Trade

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี Global Trade

1.4 บัญชีซื้อขาย DRX

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี DRX

2. แบบฟอร์มฝาก-ถอน-โอน

3. เอกสารโอนย้ายลูกค้า

4. เอกสารอื่นๆ

UTRADE Newsletter