ขั้นตอนการเปิดบัญชี

สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

1. พิมพ์เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามลิงค์นี้ "แบบฟอร์มเปิดบัญชี" กรอกเอกสารให้ครบถ้วน
2. แนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3.สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก 1 ชุด
4.ค่าอากรแสตมป์หรือเงินสด 30 บาท
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3.สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก 1 ชุด
4.ค่าอากรแสตมป์หรือเงินสด 30 บาท
5.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด
หมายเหตุ: ลูกค้าต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

3. ส่งเอกสารมาตามที่อยู่
บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330

4. เมื่อท่านได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชีซื้อขายเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับ E-mail แจ้งยืนยันรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสลงทะเบียน (Registration Code)

5.ลงทะเบียนผ่าน www.utrade.co.th กดปุ่มลงทะเบียน (Register) เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
- ใส่ Username และ Registration Code ที่ได้รับทาง E-mail
- ใส่ เลขที่บัตรประชาชน / วัน เดือน ปีเกิด กดปุ่ม Submit เพื่อยืนยัน
- ระบบขึ้นข้อความให้ท่านกำหนดรหัสผ่านใหม่ (New Password) เป็น ตัวเลขและภาษาอังกฤษรวมกัน 6-10 หลัก
- จากนั้น ระบบขึ้นข้อความให้ท่านกำหนด รหัสส่งคำสั่งซื้อขาย (New Pin Code) ประกอบด้วย ตัวเลข 6 หลักเท่านั้น
- กดยืนยัน หลังจากนั้นสามารถใช้งานในระบบทางอินเตอร์เน็ตได้ทันที

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อ ฝ่าย E-Business
โทร.02-659-8222 อีเมล: utrade@uobkayhian.co.th

ค่าธรรมเนียม

อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบขั้นบันได โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มูลค่าการซื้อขาย
ต่อวัน(บาท)
ซื้อขายผ่าน
เจ้าหน้าที่การตลาด
ซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บัญชีเงินสด (ATS) บัญชีแคชบาลานซ์/
บัญชีเครดิตบาลานซ์
ไม่เกิน 5 ล้านบาท 0.257% 0.207% 0.157%
5 - 10 ล้านบาท 0.227% 0.187% 0.137%
10 -20 ล้านบาท 0.187% 0.157% 0.117%
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 0.157% 0.127% 0.107%

หมายเหตุ
1. อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ข้างต้น ได้รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ต้องส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่
ค่าธรรมเนียมตลาดหลัทกรัพย์ Trading Fee อัตรา 0.005 % ของมูลค่าการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการชำระราคา Clearing Fee อัตรา 0.001 % ของมูลค่าการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล Regulatory Fee อัตรา 0.001 % ของมูลค่าการซื้อขาย
2. อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของการซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account) และ บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) 50 บาทต่อวัน
3. ค่าธรรมเนียม ATS (Bank Fee) ที่ธนาคารเรียกเก็บอัตรา 14 บาท/ครั้ง
4. อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

การซื้อขายผ่านตัวแทน

เพื่อให้นักลงทุนมีที่ปรึกษาด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ ทางบริษัทฯมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพไว้คอยดูแลลูกค้า เพื่อเป็นคู่คิดเรื่องการลงทุนคอยให้ข้อมูลและคำแนะนำอย่างเหมาะสม ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิค จึงทำให้ท่านสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ของการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ทั้งนี้บริษัทให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทแบ่งการดูแลลูกค้าออกเป็น 2 ส่วน คือ:
1. สายธุรกิจรายย่อย ดูแลลูกค้าบุคคล
2. ฝ่ายลูกค้าสถาบัน ดูแลลูกค้าสถาบัน

สอบถามข้อมูลหรือบริการ:
โทรศัพท์: 0-2659-8484
อีเมล: customerservice@uobkayhian.co.th

วิธีการฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อวางหลักประกัน

การฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อวางเป็นหลักประกัน กำหนดการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
โดยกำหนดช่องทางการรับเงินจากลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่กำหนด ดังนี้
1. การรับเงินโดยหักบัญชีธนาคารของลูกค้าอัตโนมัติ (ATS)
2. การรับเงินที่ผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง เช่น Bill Payment ผ่าน Counter Bank, ATM, Internet, Mobile App.
3.การโอนเงินโดย Bahtnet ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ( สำหรับยอดการโอนเงินที่มีจำนวนเงินสูง)

การฝากโดยการแจ้งตัด ATS

ลูกค้าทำรายการ E - FORM ผ่านทาง www.utrade.co.th

โอนเงินผ่าน Bill Payment

ลูกค้าสามารถโอนเงินโดย Bill Payment ผ่านธนาคารเข้าบัญชีบริษัทได้ 10 ธนาคาร คือ UOB, SCB, BBL, KBANK, KTB, TMB, BAY, LH, TBANK และ CIMB เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงิน บริษัทฯได้จัดทำ Bill Payment Card และได้จัดส่งไปรษณีย์ ให้กับลูกค้าที่มีการเปิดบัญชี โดยลูกค้าสามารถใช้ Bar code จาก Bill Payment Card ทำธุรกรรมผ่าน Counter Bank และผ่านตู้ ATM กับธนาคารฯ ระบุการฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ได้ตามความประสงค์ โดยลูกค้าไม่ต้องกรอกข้อมูลใด ๆ
- ลูกค้าสามารถศึกษาขั้นตอนการโอนเงินผ่าน Bill Payment Click Here
- ช่องทางชำระเงินผ่านทาง ตู้ ATM, Mobile Application และผ่าน Website ของ แต่ละธนาคาร Click Here
- แบบฟอร์ม Bill Payment Click Here

UTRADE Newsletter