ลงทุนหุ้นไซด์เล็ก เพื่อโอกาสเติบโตในตลาดโลก

ทำความรู้จัก “DRx” กับ UOB Kay Hian

เป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ออก DRx (Issuer) ไปซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ แล้วมาเก็บรักษาไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน จากนั้นก็ออก DRx ซึ่งเป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าวมาเสนอขายให้กับผู้ลงทุนไทย การซื้อขาย DRx จึงง่ายกว่าการไปลงทุนในต่างประเทศโดยตรง เพราะมีตัวกลาง ซึ่งก็คือผู้ออก DRx คอยช่วยบริหารจัดการให้ เสมือนเป็นการยกหลักทรัพย์ต่างประเทศมาให้ซื้อขายได้บนตลาดหุ้นไทย ในรูปแบบของการซื้อขาย “ตราสารแสดงสิทธิ” แทน
DRx ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนใน หุ้น, ETF, REIT, Infra Fund, Infra Trust ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีข้อดีกว่า DR ทั่วไป ตรงที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ตามเวลาของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และสามารถซื้อขายเป็นจำนวนเงินบาท หรือ จำนวนหน่วยก็ได้

ข้อแตกต่าง ระหว่าง DR และ DRx

รู้จักสัญลักษณ์ DRx ก่อนเริ่มเทรด

กำไรจากส่วนต่างของราคา (Capital Gain)

จะได้รับเมื่อผู้ลงทุนขาย DRx ในราคาที่สูงกว่าราคาตอนที่ซื่อมา

เงินปันผล (Dividend) และ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ผู้ถือ DRx มีโอกาสได้รับเงินปันผลหรือสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ หลังหักค่าใช้จ่ายของการดำเนินการ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ์

สัญลักษณ์ DRx ใช้หลักการเดียวกับสัญลักษณ์ของ DR ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ทำความเข้าใจรายละเอียดวิธีการซื้อขาย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจลงทุนให้ดียิ่งขึ้น

1.สินทรัพย์อ้างอิง DRx

     มีสินทรัพย์อ้างอิงที่หลากหลายตั้งแต่ หุ้นสามัญ กองทุนอีทีเอฟ (ETF) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infra Fund) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infra Trust) ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด)

2.ขั้นต่ำในการลงทุน

     การลงทุนขั้นต่ำไม่มีกำหนดขั้นต่ำในการลงทุน และผู้ลงทุนสามารถเลือกซื้อเป็น “จำนวนเงินบาท” หรือ “จำนวนหน่วยของ DRx” ก็ได้

3. วิธีการซื้อขาย DRx

     การซื้อขาย DRxเหมือนกับการซื้อขายหุ้นในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เรียกว่าวิธีจับคู่แบบอัตโนมัติ (AOM) แต่ประเภทของคำสั่งจะมีเพียง 2 คำสั่ง ได้แก่

          (1) Market Order ซึ่งคือคำสั่งแบบให้จับคู่ซื้อขาย ณ ราคาที่ดีที่สุดในตลาดทันที ไม่ต้องตั้งรอ ผู้ลงทุนจะได้ DRx ทันทีในราคาตลาด ณ ขณะที่คำสั่งซื้อขายจับคู่สำเร็จ

          (2) Limit Order เป็นคำสั่งแบบระบุราคาที่ต้องการคำสั่งซื้อขาย

     3.1 วิธีการซื้อขาย DRx: เหมือนกับการซื้อขายหุ้นในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เรียกว่าวิธีจับคู่แบบอัตโนมัติ (AOM) แต่ประเภทของคำสั่งจะมีเพียง 2 คำสั่ง ได้แก่
          (1) Market Order ซึ่งคือคำสั่งแบบให้จับคู่ซื้อขาย ณ ราคาที่ดีที่สุดในตลาดทันที ไม่ต้องตั้งรอ  และ
          (2) Limit Order เป็นคำสั่งแบบระบุราคาที่ต้องการ
สิ่งที่แตกต่างจากการซื้อขายหุ้นทั่วไป คือ หากส่งคำสั่งไปแล้วและยังไม่ได้รับการจับคู่ คำสั่งซื้อขายของ DRx จะอยู่ในระบบจนกว่าจะมีการยกเลิกแม้ว่าจะข้ามวันก็ตาม (Good-Till-Canceled) เพื่อความสะดวกของผู้ลงทุน แต่ในอีกมุมหนึ่งผู้ลงทุนจำเป็นต้องมีการตรวจสอบดูว่าคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ในระบบยังเหมาะสมหรือไม่ โดยสามารถยกเลิกออกไปได้หากไม่ต้องการ

     3.2 บัญชีที่ใช้ในการซื้อขาย: ผู้ลงทุนสามารถใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว เพียงแจ้งความประสงค์เพื่อซื้อขาย DRx ไปยังโบรกเกอร์ ซึ่งการชำระเงินเพื่อซื้อ DRx จะเป็นแบบ Pre-paid และโอนเงินผ่าน QR Payment สิ่งที่แตกต่างจากการซื้อขายหุ้นทั่วไป คือ หากส่งคำสั่งไปแล้วและยังไม่ได้รับการจับคู่ คำสั่งซื้อขายของ DRx จะอยู่ในระบบจนกว่าจะมีการยกเลิกแม้ว่าจะข้ามวันก็ตาม (Good-Till-Canceled) เพื่อความสะดวกของผู้ลงทุน แต่ในอีกมุมหนึ่งผู้ลงทุนจำเป็นต้องมีการตรวจสอบดูว่าคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ในระบบยังเหมาะสมหรือไม่ โดยสามารถยกเลิกออกไปได้หากไม่ต้องการ

4.อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขาย DRx เท่ากับ 0.16% ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าว ได้รวม ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Commission Fee) ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee) 0.005% ค่าธรรมเนียมชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

5.ซื้อขายเป็นแบบ Automatic Order Matching (AOM)

การจับคู่คำสั่งซื้อขายเป็นแบบ Automatic Order Matching (AOM) โดยไม่มีการซื้อขายแบบ Call Market ในช่วงก่อนเปิดและปิดตลาด (ไม่มี ATO & ATC)

6.ช่วงห่างของราคา (Tick Size)

     ตามหลักเกณฑ์จะไม่มีการกำหนดช่วงห่างของราคา (Tick Size) เหมือนกับการซื้อขายหุ้น แต่ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายน้อยที่สุดตามที่ระบบซื้อขาย DRx (แอป Streaming) กำหนดไว้ คือ จำนวนทศนิยมของหน่วยสูงสุด 4 ตำแหน่ง (0.0001 หน่วย) และจำนวนทศนิยมของราคาสูงสุด 2 ตำแหน่ง (0.01 บาท)

7.การควบคุมการเคลื่อนไหวราคา

     การควบคุมการเคลื่อนไหวราคาไม่ได้ใช้การกำหนดช่วงการเคลื่อนไหวของราคาแบบราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) เหมือนหุ้น แต่จะใช้การควบคุมราคาผ่าน Dynamic Price Band ซึ่งก็คือ การกำหนดกรอบราคาด้วย 10% ของราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาก่อนหน้า ซึ่งพูดง่ายๆ ว่ากรอบราคาของ DRx จะเคลื่อนไหวตาม Dynamic Price Band ดังกล่าว ไม่ได้กำหนดเป็นค่าตายตัวตลอดทั้งวันเหมือนหุ้นในปัจจุบัน

ตัวอย่าง

           • ค่าเฉลี่ยของราคาหลักทรัพย์ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา คือ 100 บาท
           • กรอบการขึ้นลงของราคาหลักทรัพย์ คือ 10%
           • ราคาสูงสุดที่สามารถซื้อขายได้ คือ 110 บาท
           • ราคาต่ำสุดที่สามารถซื้อขายได้ คือ 90 บาท

8.Time Zone

     ช่วงเวลาการซื้อขายผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ตามเวลาตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนอยู่ ซึ่งแบ่งตาม Time Zone ดังนี้

           • Asia Time Zones | 07:00 – 17:00 น. กรณี DRx อ้างอิงกับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับตลาดในประเทศของทวีปเอเชีย

           • US Time Zones | 20:00 – 04:00 น. (T+1) กรณี DRx อ้างอิงกับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนตลาดในประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ

หมายเหตุ:
           • Pre-open 15 นาทีก่อนตลาดเปิด (ผู้ลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งที่ค้างอยู่ได้ในช่วง Pre-open)
           • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแสดงเครื่องหมาย Halt (H) ในหลักทรัพย์ เพื่อแสดงว่าหลักทรัพย์นั้นอยู่นอกช่วงเวลาทำการ

9.วันหยุดทำการซื้อขาย

     วันหยุดทำการซื้อขายปิดให้บริการซื้อขายตามปฏิทินของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)* กรณี SET เปิดทำการแต่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ ผู้ลงทุนยังคงส่งคำสั่งซื้อขายได้ แต่ราคาจะขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply ณ ช่วงขณะนั้น

การเปิดบัญชีซื้อขาย DRx (Fractional DR)

เลือกลงทุนซื้อขาย DRx ผ่านระบบเทรดออนไลน์ หรือ ยื่นเอกสาร ด้วยเงื่อนไขและขั้นตอน ดังนี้

     • การใช้บริการ DRx รองรับเฉพาะบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา

     • การอนุมัติวงเงินซื้อขาย DRx จะเริ่มต้นที่ 100,000 บาท

     • เลือกลงทุนซื้อได้ด้วย “จำนวนหน่วย” หรือ “จำนวนบาท” ขนาดขั้นต่ำ เท่ากับ 0.0001 หน่วย หรือ 0.01 บาท

     • สำหรับการเปิดบัญชีออนไลน์ (E-Open Account) จะรองรับเฉพาะลูกค้าสัญชาติไทย เท่านั้น

     • นักลงทุนไทย ต้องมีบัญชีหุ้น ประเภท CASH ACCOUNT หรือ CASH BALANCE ควบคู่กับบัญชี DRx

     • สำหรับนักลงทุนต่างชาติ ต้องมีบัญชีประเภท CASH BALANCE ด้วยเท่านั้น

     • ต้องไม่ถือสัญชาติและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

     • เข้าใช้งานผ่าน Streaming App. (ระบบปฏิบัติการ iOs/ Android) ด้วย Username และ Password เดียวกับบัญชีซื้อขายหุ้น

ขั้นตอนการเปิดบัญชื้อขาย ประเภทบัญชี DRx (Fractional DR)

แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

ลูกค้าปัจจุบัน มีบัญชีซื้อขายหุ้น
( รองรับประเภทบัญชี CASH BALANCE หรือ CASH ACCOUNT)

1. กรณีเปิดออนไลน์

• Login เข้าใช้งานผ่าน Streaming app. > เลือก My menu > กดเลือก DRx เพื่อยืนยันขอเปิดบัญชี > รอผลการอนุมัติเปิดบัญชี

2. กรณียื่นเอกสาร

• เพียงเซ็นเอกสารเปิดบัญชีเพิ่ม 1 ฉบับ

**ระยะเวลาเปิดบัญชีแล้วเสร็จ ภายใน 1-2 วันทำ
การ โดยลูกค้าจะได้รับการยืนยันผ่านทาง Email**

ลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีออนไลน์ (E-Open Account)

• รองรับประเภทบัญชีบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

• เลือกเปิดบัญชีหุ้น (CASH BALANCE หรือ CASH ACCOUNT) ควบคู่กับบัญชี DRx (Fractional DR)

รูปแบบการฝากเงิน-ถอนเงิน เพื่อลงทุนใน DRx

การฝากเงิน: ช่วงเวลาการฝากเงิน คือ ช่วง Market Status แสดง Open 1/ Open 2

(ไม่สามารถทำรายการฝากเงิน ในช่วง Market Status แสดง Pre-Open 1/ Intermission/ Pre-Open 2/ Closed)

ฝากเงินด้วยการแสกน QR Code จากบัญชีธนาคาร เข้ายังบัญชีซื้อขาย DRx ตามขั้นตอน (ดังรูป)

ช่วงเวลาทำรายการถอนเงิน
วันและเวลา ที่ได้รับเงิน
07.00น.-17.00น. 11.00น. (ในวันที่ T+1)
20.00น.-04.00น.(ในวันที่ T+1) 11.00น. (ในวันที่ T+2)

*การถอนเงินหากทำรายการก่อนและหลังเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถทำรายการได้

การถอนเงิน: ช่วงเวลาการถอนเงิน คือ ช่วง Market Status แสดง Open 1/ Open 2

(ไม่สามารถทำรายการฝากเงิน ในช่วง Market Status แสดง Pre-Open 1/ Intermission/ Pre-Open 2/ Closed)

ช่วงเวลาทำรายการถอนเงิน
วันและเวลา ที่ได้รับเงิน
07.00น.-17.00น. 11.00น. (ในวันที่ T+1)
20.00น.-04.00น.(ในวันที่ T+1) 11.00น. (ในวันที่ T+2)

*การถอนเงินหากทำรายการก่อนและหลังเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถทำรายการได้

UTRADE Newsletter