เกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ (SET) ที่มีการเปลี่ยนแปลง

1. ปรับปรุงการคำนวณราคาเปิดและราคาปิด

2. ปรับปรุงการจัดการคำสั่ง ATO / ATC

3. ปรับปรุงกรอบราคา Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ (หลักทรัพย์ -F)

4. ยกเลิกการจัดให้มีการซื้อขายหน่วยย่อย (Odd Lot) ของ DW

5. ปรับปรุงประเภทการซื้อขายและเงื่อนไขการซื้อขาย

6. การเพิ่มเครื่องหมายห้ามซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว (เครื่องหมาย P : Pause)

7. ปรับปรุงการขออนุญาตใช้งานชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Algorithmic Trading)

8. การยกเลิกคำสั่งซื้อขายโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีเกิดเหตุระบบขัดข้อง

9. การแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ L, S, N, X ท้ายชื่อหุ้น

10. กรณีตั้งราคาแบบ Limit Price ไม่สามารถ Change Price เป็นแบบมีเงื่อนไขได้ (Conditional Price) เช่น ATO / ATC / MO / ML ทำได้แต่เปลี่ยนเป็นราคาแบบ Limit Price เท่านั้น ดังนั้น หากต้องการเปลี่ยนจากราคาที่ตั้งไว้เป็น Conditional Price ต่างๆ ต้องทำการยกเลิก แล้วตั้งใหม่เท่านั้น

11. กรณีการส่งคำสั่ง Publish Order หรือ Iceberg Order ถ้าตั้งแล้ว Order จะอยู่ยาวทั้งวัน ไม่ auto cancel ตอนตลาดปิดภาคเช้า

ดาวน์โหลดเอกสาร

เกณฑ์ที่ตลาด TFEX มีเปลี่ยนแปลงบนระบบซื้อขายใหม่

1. ราคาเปิด (ATO) อาจอยู่นอกกรอบราคา Daily Price Limit 1 ช่วงราคา

2. ยกเลิกคำสั่งประเภท Special Market Order (MP)

3. ยกเลิกเงื่อนไขการส่งคำสั่ง Good till Time, Good till Session และ Good till Next Auction

4. เงื่อนไขส่งคำสั่งแบบ Good till Cancel และ Good till Date สามารถอยู่ในระบบได้สูงสุด 255 วัน

5. เพิ่มประเภทคำสั่ง Session State Order 

6. ปรับวิธีการจับคู่ซื้อขายของ Combination Order อาจทำให้เกิดราคาซื้อขาย (Ticker) นอกกรอบราคา Daily Price Limit

7. ปรับปรุงแนวทางหยุดการซื้อขาย Circuit Breaker โดยหยุดการซื้อขาย 2 นาที (สำหรับสินค้ากลุ่ม Non Equity Derivatives)

8. ปิดฟังก์ชัน Bait Order ชั่วคราว ส่งผลให้ระบบไม่มีการจับคู่ข้ามกันระหว่าง Outright Order และ Combination Order

สำคัญมาก!

สำหรับ Overnight Order ได้แก่ Good till Date และ Good till Cancel ระบบไม่สามารถ โอนย้ายคำสั่งซื้อขายมายังระบบใหม่ได้ ดังนั้นลูกค้าจะต้องส่งคำสั่งซื้อขายใหม่ตั้งแต่เช้าวันที่ 8 พ.ค. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

UTRADE Newsletter